Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai klausimų centre – moterų ir vyrų lygybės klausimai

profsajunga.info 2013 07 10 0

Lietuva pirmininkavimo ES Tarybai metu daug dėmesio skirs siekiui užtikrinti faktinę moterų ir vyrų lygybę. Tuo šiandien, liepos 10 d., Europos Parlamento (EP) Moterų teisės ir lyčių lygybės komiteto narius patikino socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabendinskienė.

„Vienodas, visavertis ir veiksmingas moterų ir vyrų dalyvavimas visose srityse, o visų pirma užimtumo, prisideda prie ekonomikos augimo ir klestėjimo bei Europa 2020 tikslų. Siekiant de facto vyrų ir moterų lygybės ne tik teisės aktuose, bet ir kasdieniame gyvenime, turime turėti efektyviai funkcionuojančius institucinius mechanizmus, veikti tikslingai ir kryptingai, siekdami konkrečių praktinių rezultatų. Moterų ir vyrų lygybės tikslų siekiui itin svarbus konstruktyvus visų suinteresuotų šalių bendradarbiavimas – viešojo ir privataus sektoriaus, mokslininkų, moterų nevyriausybinių organizacijų atstovų”, – sako ministrė A. Pabedinskienė.

Lietuva pirmininkavimo metu parengs Tarybos išvadas, kuriomis bus pasiūlyti bendri valstybėms narėms veiksmai siekiant paspartinti faktinę lyčių lygybę. Šios išvados bus pristatytos ir patvirtintos Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų taryboje (EPSCO) šių metų gruodžio mėn. Rengiant Tarybos išvadas bus remiamasi ruošiama Europos lyčių lygybės instituto lyginamąja studija apie valstybių narių institucinius mechanizmus ir jų veiksmingumą. Ministrė pasidžiaugė konstruktyviu bendradarbiavimu su Europos Lyčių lygybės institutu Lietuvai rengiantis pirmininkavimui ES.

Svarbiausia teisinė iniciatyva moterų ir vyrų lygybės srityje Lietuvai pirmininkaujant ES – Lyčių balanso listinguojamų bendrovių valdybose direktyva, kuria siekiama gerinti vyrų ir moterų pusiausvyrą ekonominių sprendimų priėmime. Europos Parlamento narius ministrė informavo, kad pirmininkavimo metu Lietuva sieks pažangos derybose dėl šios direktyvos.

Pažangos taip pat bus siekiama ir svarstant Lygių galimybių direktyvą, kuria norima įgyvendinti vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principą ne darbo rinkoje.  Prieš tai Tarybai pirmininkavusi Airija padarė nemažą pažangą dėl tam tikrų direktyvos svarbių aspektų ir Lietuva tęs jos pradėtą darbą.

Taip pat didelis dėmesys bus skiriamas romų integracijos priemonių Europos Sąjungos valstybėse narėse tobulinimui, ypatingą dėmesį skiriant romų tautybės moterų ir vaikų apsaugai bei nediskriminavimui. Romų integracijos klausimas taip pat šiuo metu yra itin aktualus, kadangi romai sudaro nemažą ES gyventojų dalį (ES gyvena apie 6 mln.).

Išsamiau su Europos Parlamente pristatytais Lietuvos prioritetais socialinės apsaugos ir užimtumo srityje galima susipažinti internetinėje svetainėje: http://www.eu2013.lt/lt/naujienos/kalbos/lietuvos-ministrai-europos-parlamento-komitetuose-pristato-lietuvos-pirmininkavimo-prioritetus

 

www.socmin.lt

Leave A Response »