2018 m. spalio 26 d. įvyko 29 ataskaitinė rinkiminė konferencija

jovita 2018 10 29 0
2018 m. spalio 26 d. įvyko 29 ataskaitinė rinkiminė konferencija

Dalyvavo: Seimo narys Gediminas Vailiauskas, Lauras Stacevičius, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė, UAB,,Vilniaus viešasis transportas darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Algirdas Markevičius, Kauno regioninio centro pirmininkė Jovita Jančiauskienė, Generalinis direktorius Mindaugas Grigelis, remonto departamento vadovas Valys Venslova ir 25 delegatai.

Konferencijos darbotvarkė:

  1. Profsąjungos pirmininko 2018 metų pranešimas;
  2. Revizinės komisijos pirmininkės ataskaita už 2018 metus;
  3. Darbuotojų profesinės sąjungos įstatų papildymas;
  4. Komiteto ir komisijų narių rinkimai;
  5. 2019 metų veiklos programos  projekto svarstymas ir tvirtinimas;
  6. Konferencijos nutarimų svarstymas ir tvirtinimas;
  7. Delegatų pasisakymai ir svečių pasisakymai.

Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis paskelbė, kad konferencijoje dalyvauja 25 delegatai iš 30 rinkų ir dėl to vadovaujantis įstatų  Konferencija yra teisėta, kai joje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 išrinktų delegatų. Pirmininkas pasiūlė konferencijoje pirmininkauti vicepirmininką Saulių Krisiūną, sekretoriauti Jurgitą Dulinskienę. Konferencijos delegatai vienbalsiai pritarė. Konfrencijos delegatai sugiedojo darbuotojų profesinės sąjungos himną, kuris buvo sukurtas profsąjungos 25-mečiui.

Profsąjungos pirmininkas perskaitė metinį pranešimą kuriam pritarė konferencijos delegatai.

Revizinės komisijos pirmininkė Jūratė Sabaliauskienė supažindino delegatus su atliktu revizinės komisijos aktu. Delegatai revizinės komisijos aktui pritarė.

Kauno regioninio cento pirmininkė Jovita Jančiauskienė konfrencijos delegatus supažindino dėl įstatų pakeitimų ir tai, kad ryšium su mokesčių reforma nuo 2019 m. sausio 1 d. mažinamas nario mokestis iki 0,8%.

      Profsąjungos pirmininkas pristatė komiteto  ir komisijos narių pakeitimus. Veitoje komiteto nario Gedimino Launikonio siūloma Dangira Pocienė, vietoje Gedimino Jasėno siūlomas Marius Skrebela. Vietoje Jaunimo komiteto pirmininko Antano Jurgaičio siūlomas Valentinas Aleksa.

      Profsąjungos pirmininkas Bronius Bučelis pristatė konfrencijos nutarimus:,,Dėl atlyginimų pakėlimo darbuotojams nuo 2019 m. sausio 1 d.“., dėl profsąjungos komiteto ir komisijos narių išrinkimo ir 2019 m. programos projekto patvirtinimo‘,,dėl profsąjungos nario mokesčio sumažinimo nuo 2019 m. sausio 1 d.“, ,,dėl higieninių sąlygų užtikrinimo vairuotojams maršrutuose“. Konferencijos delegatai vienbalsiai pritarė konfrencijos nutarimams.

Generalinis direktorius Mindaugas Grigelis konferencijos delegatams pristatė investicijų projektus dėl autobusų parko atnaujinimo ir vieną iš projekto nuo lapkričio mėnesio mobilią programą,,žiogas“ mobilią programą keleiviams nauduojant įsigijant prvažiavimo bilietą. Minint dėl darbuotojų darbo užmokesčio pakėlimo paminėjo, kad derisi su Kauno miesto savivaldybe dididinant 1 kilometro kainą ir tik tuo atveju susitarus galima būtų pakelti darbuotojams darbo užmokestį. Vėliau atsakė į delegatų paklausimus.

       UAB VVT darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Algirdas Markevičius kreipėsi į delegatus broliai ir seserys ir teigė, kad šiuo metu yra dirbama kartu su profsąjungos pirmininku derinant bendrus veiksmus. Pagrindinė įmonių problemų tai vidiniai sandoriai Seimui patvirtinus Viešųjų pirkimo įstatymą. Daugelyje Savivaldybės įmonių vyksta maršrutų konkursai kuriuos pralošia keleivinio transporto įmones rinką perleidžiant privačiam transportui. VVT patvirtinta, kad bendrovės valdyboje galės dalyvauti bendrovės atstovas atstovaujant darbuotojų interesus.

      Seimo narys Gediminas Vasiliauskas palinkėjo profesinei sąjungai ir jos pirmininkui tinkamai ir toliau atstovauti bendrovės darbuotojus sprendžiant aktualius įmonės klausimus. Naudodamas proga įteikė padėkos raštus už visuomeninę veiklą profsąjungos nariams: vicepirmininkui Sauliui Krisiūnui, refrentei Jurgitai Dulinskienei,  autobuso vairuotojui Arvydui Aleksynui ir troleibuso vairuotojai Rimantei Damšauskienei.

Seimo narys Lauras Stacevičius taip pat pasveikino konferencijos delegatus ir darbuotojų profesinę sąjungą   sprendžiant darbuotojų problemas. Dėl vidinių sandorių planuoja organizuoti diskusiją Seime pasikviečiant įvairių institucijų pareigūnus. Matomai reikia tobulini Viešųjų pirkimo įstatymą numatant konkurso sąlygas vežėjams mokant vidutinį darbo užmokestį ir pateikiant įmonės metinius statistinius finansinius rezultatus. Padėkos raštai stiprinant profesinės sąjungos veiklą įteikta profsąjungos nariams: troleibuso vairuotoji Nijolei Lipinskienei, autobuso vairuotojui Vytautui Petrauskui, elektrikui Rimui Kmeliauskui, elektrikui Gediminui Jasėnui.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė pasveikino profesinės sąjungos narius. Taip informavo, kad  ketvirtadienį parlamentarai 70 balsų prieš 1 ir susilaikius 16, nusprendė pradėti svarstyti mokestinių įstatymų pataisas, kurios, tikimasi, paskatins įmones gerinti darbuotojų sąlygas ir tokiu būdu mažins mokestinę naštą darbdaviams – Seimui pateikti Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) įstatymo pakeitimai, numatantys mokesčių lengvatas įmonėms, kurios skirs lėšų darbuotojų socialinei integracijai. Taip pat GPM lengvatą siūloma taikyti tais atvejais, kai darbdaviai sumokėtų už įmonėje dirbančių darbuotojų vaikų poilsio stovyklas, lopšelius ir darželius, gyventojo būsto paskolų palūkanas. Lengvatos būtų taikomos, jei tai būtų numatyta įmonės kolektyvinėje sutartyje ar įmonės bei jos darbuotojų atstovų susitarime. Konfederacijos pirmininkė pritarė, kad darbuotojų atstovai būtų paskirti dalyvauti bendrovės valdyboje netaikiant kriterijų dėl išsilavinimo. Konfederacijos pirmininkė palinkėjo geros kloties ir toliau tinkamai atstovaujant darbuotojų interesus.

Remonto departamento vadovas Valys Venslova palinkėjo gero darbo darbuotojų profesinės sąjungos išrinktiems komiteto nariams ir dalyvaunčioms moterims kiekvienai įteikė gelų. Tuo konfrencija darbą baigė ir pirmininkas palinkėjo profsąjungos nariams gerų darbų.

Leave A Response »