Gruodžio 12-13 dienomis įvyko LPSK Tarybos posėdis Druskininkuose

jovita 2018 12 16 0
Gruodžio 12-13 dienomis įvyko LPSK Tarybos posėdis Druskininkuose

VŠĮ Mokymo centras“ Dainava konferencijų centre  įvyko Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) tarybos posėdis.

LPSK Tarybos posėdyje iš 82 tarybos narių dalyvauja 56 tarybos nariai. Vadovautis  LPSK įstatais  Tarybos posėdis teisėtas jeigu dalyvauja 2/3  Tarybos narių.

LPSK Tarybos darbotvarkė:

  1. Susitikimas su VDI atstovais tema Darbo kodekso stebėsėna, darbo ginčų komisijos patirtis. Dalyvavo: VDI vyr.inspektorius Jonas Gricius ir VDI darbo inspekcijos teisininkas Šarūnas Orlavičius.
  2. LPSK veikos atsakaita už 2018 metų II pusmetį. Pranešėja LPSK pirmininkė Inga Ruginienė.
  3. LPSK Jaunimo centro veiklos ataskaita už 2018 metus. Pranešėjas Tomas Jakutavičius.
  4. LPSK regijoninių centrų nuostatų tvirtinimas. Pranešėja LPSK Generalinė sekretorė Janina Matuizienė.
  5. LPSK Tarybos reglamento tvirtinimas. Pranešėja LPSK Teisininkė Evelina Šilnytė.
  6. Dėl Lietuos pedagogų streikų. Pasisakė Lietuvos švietimo profsąjungos pirmininko pavaduotojas Egidijus Milešinas. Vyko LPSK Tarybos narių diskusijos.
  7. LPSK Moterų centro ataskaita už 2018 metus. Pranešėja Irena Petraitienė.
  8. Projekto ,,Cenofia‘ sklaidos renginys,,Mokymai įmonių nefinansinės informacijos analitikams“. Pranešėja LPSK Projektų vadovė Danutė Šlionskienė.

       VDI vyr.inspektorius Jonas Gricius esame partneriai sprendžiant darbuotojų problemas ir padedam Jums ginant Ginčų komisijose jų teises. Socialinis dialogas įmanomas tada kai įmonėse veikia stiprios profsąjungos ir turi dabuotojų pastikėjimą. VDI duoda sutikimą nutraukiant darbo sutartį tik tada kai darbdavys kreipiasi į profesinių sąjungų Tarybą ar komitetą dėl sutikimo. VDI vyr. Inspektorius akcentavo, kad gerbia darbuotojų atstovų nuomonę sprendžiant darbuotojų problemas. Įsigaliojus DK įstatymo pataisoms VDI inspektoriai taikys griežtesnes baudas, jei nebus suderinta su darbuotojų atstovais Darbo apmokėjimo sistema, Darbo tvarko taisykles ir jei bus vilkinamos kolektyvinės derybos dėl kolektyvinių sutarčių pasirašymo. Vertinant su 2018 m. konsultacijų išaugo 50% daugiau darbuotojų atžvilgiu, kurios apima su DK vertinimu. Didėja Darbo ginčų komisijų darbas prie klurių prisideda ir darbuotojų atstovai. Teismai dažnai atsižvelgia į Darbo ginčų komisijų sprendimus. Vien per 2018 m. pakeista 436 tūks. Darbo sutarčių ir nutraukta 599 darbo sutarčių, darbdavio iniciatyva- 30664. Už darbo drausmės pažeidimus buvo atleista 17884 darbuotojų. Dirbant suminę darbo laiko apskaita darbuotojui priklauso 28 darbo dienos, 5 darbodiena-20 darbo dienų neįskaitant darbuotjų darbo stažo.

      LPSK pirmininkė Inga Ruginienė kreipdamasi į  Tarybos narius akcentavo, kad  tai buvo išūkių Konfederacijai sprendžiant šakinių organizacijų problemas ypač viešajame sektoriuje. Lietuvoje vyksta neliberali ekonominė politika kuri stiprina stambų kapitalą ir dėl to  profesinėms sąjungoms darosi vis sunkiau vesti kolektyvines derybas atstovaujant darbuotojus. Nuo kitų metų įsigaliojus Gyventojų pajamų mokesčių įstatymui galės skirti profesinėms sąjungoms 1% pajamų mokestį, o 2020 metų 0,6% profsąjungoms paremti. LPSK ir toliau dirba su Seimo nariais dėl DK pakeitimų, kurie bus svarstomi Seimo komitetuose ir Lietuvos Trišalėje taryboje. Artimiausiu laiku bus ratifkuota TDO 102 Konvencija,,Dėl minimalių socialiės apsaugos garantijų“ Bendradarbiaujant su Vyriausybe pasirašytas Nacionalinė kolektyvinė sutartis,,Dėl pareiginės algos bazinio dydžio‘.Šalys sutarė dėl papildomos apmokamų kasmetinių atostogų dienos ir apmokamų mokymosi atostogų profsąjungos nariams. Bendradarbiaujant su VDI sutarta parengti bendradarbiavimo modelį, kuris užtikrintų profesinių sąjungų dalyvavimą darbo teisės normų įgyvendinimo kontrolės mechanizme. LPSK įvaiždžio formavimas atnaujinant tinklalapį ir socialiniuose tinkluose. Dalyvaujant Tarptautinėje veikloje LPSK priklauso Europos profesinių sąjungų konfederacijai (ITUC), Tarptautinei profesinių sąjungų konfederacijai (ETUC), Baltijos jūros profesinių sąjungų tinklui(bastun) ir bendradarbiaujame su Šiaurės šalių profesinių sąjungų taryba. LPSK dalyvauja projektuose ugdant profesinių sąjungų narių gebėjimus dalyvaujant profesinių sąjungų veikloje. Vienas iš jų: DISMISS ir EQUALITY,,Lyčių lygybės skatinimas darbuotojų įtraukime ir sprendimų priėmime profesinėse sąjungose ir Darbo tarybose“. IMPROVEMENT,,Darbuotojų pozicijos stiprinimas, gerinant komunikavimo gebėjimus ir darbo vietose“ CENOFIA,,Europos nefinansinių analitikų mokymo programa“ 2016-2018 m. tikslas indentifikuoti dokumentų įgūdžius ir duomenų bazę palyginant su skirtingų šalių sektorių darbu. Akcentuota, kad LPSK planuoja 2019 metais: sudaryti kolektyvinių sutarčių derybų komandą, LPSK poltinės įtakos didinimą su visomis politinėmis partijomis ir visuomeninėmis organizacijomis, vizitai į visus Lietuvos regionus susitinkant su profesinių sąjungų nariais, ruošti Tarptautinius projektus įtraukiant darbuotojų atstovų aktyvą.

Pateikta LPSK Jaunimo centro veiklos ataskaita už 2018 metus, kurią pateikė pirmininkas Tomas Jokutavičius. Jaunimo komitetas aplankė 20 mokyklų ir supažindino juos su profesinių sąjungų veikla. Dalyvavo parodoje,,Studijos 2018“, kurios metu buvo išdalinta lankstynukai ir diskutavome dėl darbuotojų teisių, Darbo sutarčių ir profesinių sąjungų kūrimosi ir atstovavimo. 2018 m. rugpjūčio mėnesį Šventojoje įvyko LPSK Jaunimo konfrencija kurios metu išrinktas pirmininkas ir valdyba. Dalyvavo 48 atstovai iš šakinių organizacijų. Patvirtinta kitų metų veiklos kryptys. LPSK Jaunimas dalyvavo Tarptautiniuose mokymuose: Briselyje, Baltijos šalių Forume įtraukiant jaunimo organizacijas į profesines sąjungas didinant Europos jaunimo užimtumo garantijas. Dalyvavome diskusijoje,,Būtent“ kalbantys apie viešojo sektoriaus problemas.

Pristatyta LPSK regijoninių centrų nuostatų projektas, kuri pateikė LPSK Generalinė sekretorė Janina Matuizienė. Po ilgų diskusijų LPSK Taryba nepritarė. Vyko diskusijos ir labai gaila LPSK pirmininkės Ingos Ruginienės iniciatyva nepritarta ir juos iniciatyva sudaryta Darbo grupė juos tobulinti. Dėl Lietuos pedagogų streikų. Pasisakė Lietuvos švietimo profsąjungos pirmininko pavaduotojas Egidijus Milešinas. Vyko LPSK Tarybos narių diskusijos ir nutarta dalyvauti darbo gruppėje į ją deleguota LPSK šakinių organizacijų pirmininkai.

Išklausyta LPSK Moterų centro ataskaita už 2018 metus, kurią pateikė pirmininkė Irena Petraitienė. Moterų centro veikloje dalyvauja 28 šakinių organizacijų narės. Organizacijos tikslas vienyti profeinių sąjungų nares sprendžiant jų teises. Moterų centras dalyvauja Tarptautinėje veikloje ir bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir Darbo ministerija.

Išklausyta dėl projekto įgyvendinimo,,Cenofia‘ sklaidos renginys,,Mokymai įmonių nefinansinės informacijos analitikams“, kurį pateikė LPSK Projektų vadovė Danutė Šlionskienė.

Leave A Response »