Profesinių sąjungų susitikimas Italijoje Romoje gegužės 8-10 dienomis

jovita 2019 05 14 0
Profesinių sąjungų susitikimas Italijoje  Romoje gegužės 8-10 dienomis

Dalyvavo:  Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti – Italija;  Coalición Sindical Independiente de Trabajadores de Madrid – CSIT Unión Profesional – Ispanija;  Zwiazek Zawodowy Dyzurnych Ruchu Polskich Kolei Panstwowych – Lenkija; Federation of Transport Workers Podkrepa – Bulgarija; Riga Business Association – Latvija; The Municipality Gjorce Petrov- Makedonija;  Coalición Sindical Independiente de Trabajadores de Madrid – CSIT Unión Profesional – Ispanija;  Federation of Transport Workers Podkrepa – Bulgarija ir  Lietuvos kelių ir autotransporto Federacija – Lietuva.

  

      Susitikimo darbotvarkė:

  1. Partnerių sutikimas ir pristatymas, trumpas kiekvienos organizacijos prisistatymas – 10 min. kiekvienai organizacijai.
  2. Darbuotojų įtraukimas į transporto sektorių. 

Ekspertas Angel Lozano.

  1. Žinios apie ES gairių, susijusių su JUST TRANSITION taikymą kiekvienoje šalyje – 15 min. kiekvienai organizacijai
  1. Susitikimo apibendrinimas.

       Italijos transporto Federacijos pirmininkas Sergio Lorezenti pasidžiaugė, kad čia Romoje vyksta profesinių sąjungų šalių susitikimas aptariant klimato ir politikos strategiją ES šalyse. Visuotinis klimato kaitos pobūdis reiškia, kad svarbu bendradarbiauti ir imtis veiksmų tarptautiniu lygmeniu. Todėl ES daug prisidėjo, kad būtų daroma pažanga tarptautinėse derybose dėl klimato kaitos. Ji buvo viena iš pagrindinių veikėjų rengiant ir JT bendrąją klimato kaitos konvenciją (JTBKKK) bei Kioto protokolą, ir, pastaruoju metu, Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos.  ES patvirtino 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją, kurioje apibrėžiami pagrindiniai tikslai ir politikos priemonės 2020–2030 m. laikotarpiui. Be to labai svarbu  tai, kad Aplinkos tarybos posėdyje buvo pasiektas dalinis bendras požiūris dėl LIFE programos ir bendras požiūris dėl išmetamo CO2 kiekio normų sunkvežimiams ir autobusams. Ministrai pasikeitė nuomonėmis dėl ES ilgalaikės strategijos, kuria siekiama sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį iki 2030 metų naudojant ekologiškas transporto priemones, o tai atsilieps. Dėl to norėsime išgirsti ir apie Jūsų šalys transporto sektoriuje dėl ekologinio transporto pertvarkymų.

       Pristatydamas Italijos transporto Federaciją paminėjo, kad  įkurta 1950 metais ir jungia Geležinkelio profsąjungas. Po įmonės privatizacijos 1990 metais įkurta transporto profsąjungų Federacija jungianti geležinkelio, oro transporto, ir keleivinio transporto profesines sąjungas. Tikslas atstovauti profesines sąjungas padedant sudaryti kolektyvines sutartys ir  teikti juridines paslaugas profesinėms sąjungoms.

      Ispanijos profesinės sąjungos konfederacijos pirmininkas Aleksandri Motyla paminėjo, kad profesinių sąjungų Konfederacija jungianti sveikatos sektorių, transporto, valstybinės tarnybos profesines sąjungas atstovauja derybuose įmonėse su darbdaviais.  Profesinė sąjunga įkurta 1992 metais.

      Lenkijos Valstybinės Geležinkelio Federacijos vicepirmininkas Adam  Golec paminėjo, kad Federacija  įkurta 1991 metais ir atstovauja krovininio, keleivinio ir tramvajaus profesines sąjungas. Teikia juridines konsultacijas ir padeda sudaryti kolektyvines sutartys.

      Bulgarijos Transporto federacijos pirmininkas Ivan Kibilov informavo, kad profesinė sąjunga jungianti automobilių, vandens transporto, geležinkelio ir miesto transporto profesines sąjungas. Federacija įkurta 1990 metais ir yra Europos profesinės sąjungos Federacijos narė.

     Makedonijos Savivaldybių profesinės sąjungos pirmininkas Gjorce Petrov atstovauja profesines sąjungas kurios Savivaldybių įmonių sudėtyje.

      Latvijos Rigos verslo asiociacijos pirmininkas Ints Vilksna atstovauja Savivaldybių profesinių sąjungų administrascijos p[rofesines sąjungas.Verslo asiociacija įkurta 1989 metais.

        Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis informavo, kad Federacija jungia kelininkų, krovininio transporto ir keleivinio transporto profesines sąjungas. Federacija įkurta 1988 metais ir yra Europos transporto Federacijos narė nuo 2010 metų.

          Darbuotojų atstovų įtraukimas į transporto sektorių sprendžiant įmonėse esamas problemas įtraukiant juos į bendrovių valdybas. Italų transporto Federacijos ekspertas Angel Lozano paminėjo, kad Italijoje šį praktiką yra taikoma seniai ir įteisinta Italijos Parlamento. Įmonių valdybuose kartu su darbdaviu profesinės sąjungos pirmininkas dalyvauja valdybos posėdžiuose sprendžiant Valstybės ir Savivaldybių įmonėse  priimant sprendimus. 

         Vėliau dalyvaujantys profesinių sąjungų lyderiai dalinosi patirtimi pristatydami kaip jų šalyse įgyvendinami sprendimai naudojant ES struktūrinius fondus įsigyjant ekologines transporto priemones mažinant taršą šalyse. 

         Italijoje įvykęs susitikimas įgyvendinant ES Paryžiaus susitarimą mažinant taršą bendradarbiausime su Valstybės pareigūnais ir projektas vyks 18 mėnesių aptariant pozicijas. Taigi sekantis susitikimas įvyks Vilniuje rugsėjo 26-27 dienomis kuriame  bus tęsiama diskusija su Valstybių bei Savivaldybių pareigūnais pasitelkiant ekspertus ir profesinės sąjungos dalyvaujantieji šiame projekte turės skirti po 3 atstovus sudarant komisijas. Aptarsime kiek Valstybės galės prisidėti prie šio projekto įgyvendinimo mažinant miestuose išmetamųjų dujų kiekį. Paruoštuoje stategijoje yra numatyta keisti visuomeniniame transporte kuro rūšį pritaikant dujiniui ar elektriniams autobusams. ES direktyvuose yra sutarta dėl ekologinio transporto naudojimo miestuose skatinant keleiviams suteikti daugiau lengvatų pritraukiant keleivius naudotis viešuoju transportu. 

       Matomai ES šalyse reikės daugiau priimti įstatymų ir skirti lėšų mažinant lengvųjų automobilių naudojimasi mieste. Italijoje Vyriausybė jau numatė skirti 14 mln. Eurų ekologinam transportui mažinant dyzelinio kuro naudojimą mieste. 

        Investijos skirtos įvertinant šalims pereiti į žalią zoną naudojant ekologinį transportą miestuose. Taigi šiuo atveju tęsime diskusijas ir aptarsime projekto įgyvendinimą mažinant ES šalyse CO išmetamų dujų kiekį į atmosferą vykdant šalių įsipareigojimus įvedant miestuose ekologines zonas ir skatinant keleiviams nauduotis viešuoju transportu.

                    

Leave A Response »